Our Products: White Spirits

50Yrs Kweichow Moutai/Fairy
30Yrs Kweichow Moutai/Fairy
15Yrs Kweichow Moutai/Fairy
Kweichow Moutai/Fairy
Moutai Yingbin
Mengzhilan M6/Yanghe Spirit Classic
Mengzhilan M3/Yanghe Spirit Classic
Tianzhilan/Yanghe Spirit Classic
Haizhilan/Yanghe Spirit Classic
Wu Liang Ye
Wu Liang Chun
National Cellar Liquor Classic
Fen Chiew/Xinghua Cun
Confucius Family Liquor (52% Gracious)
Confucius Family Liquor Vintage (8 Yrs)
Confucius Family Liquor (2nd Generation)
Confucius Family Liquor
20Yrs Kao Liang Chiew
5 Years Kao Liang Chiew
Golden Star Kao Liang Chiew
Kao Liang Chiew (White Porcelain)
Er Guo Tou Chiew
Premium Er Guo Tou Chiew (Porcelain)
Er Guo Tou Chiew