Our Products: Tonic Wines

Bone Protecting Medicated Wine
Lu Wei Ba Bu Jiu
Feng Liao Sing Tincture of Rheumatism
Wei Yuan Yao Chiew
Feng Shi Jiu
Wu Chia Pi Chiew Golden Star (Jar)
Wu Chia Pi Chiew Golden Star
Wu Chia Pi Chiew (Emperor)
Ginseng Juice Wine